Integritetspolicy & Cookies

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Light Commerce Sweden AB AB, org. nr 559214-4256, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm, e-mail: gustav@lightcom.io, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Light Commerce Sweden AB ingår avtal med kund som köper tjänster utav Light Commerce Sweden AB. Integritetspolicyn gäller även för besökare till Light Commerce Sweden ABs webbplats. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvar

2.1 Light Commerce Sweden AB som Personuppgiftsansvarig

Light Commerce Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Light Commerce Sweden AB som Personuppgiftsbiträde

Light Commerce Sweden ABs kunder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in av sina kunder. Delas dessa personuppgifter med Light Commerce Sweden AB så agerar Light Commerce Sweden AB personuppgiftsbiträde. Detta sker t.ex. när Light Commerce Sweden AB får tillgång till personuppgifter i e-handelssystem och databas.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få mail eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Light Commerce Sweden AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, eller när du kontaktar oss via telefon, e-post eller kontaktformulär. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster, eller vid begärd information om våra tjänster, krävs för att du ska kunna ingå avtal med Light Commerce Sweden AB och för att Light Commerce Sweden AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Light Commerce Sweden AB

De personuppgifter Light Commerce Sweden AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Adress & Fakturauppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress

4.2 För dig som är besökare till vår webbplats

De personuppgifter Light Commerce Sweden AB kan samla in och behandla om dig som besökare till vår webbplats är:

 • Namn
 • Telefonnummer och/eller e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Light Commerce Sweden ABs webbplats via anonymiserad insamling till analysverktyg

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Light Commerce Sweden AB

Light Commerce Sweden AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Light Commerce Sweden AB dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Light Commerce Sweden ABs och utvalda samarbetspartners tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala medier
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Light Commerce Sweden AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.1 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Light Commerce Sweden AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.2 I vissa fall kan Light Commerce Sweden AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

7.1 För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support har vi som rättslig grund fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). Här är kategorier av personuppgifter namn, telefonnummer och e-postadress. Lagringstiden gäller till två år efter att du senast varit aktiv kund till Light Commerce Sweden AB.

7.2. För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen är Light Commerce Sweden ABs rättsliga grund rättslig förpliktelse. Kategorier av personuppgifter är namn och organisationsnummer och adress (inklusive faktureringsadress). Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Light Commerce Sweden AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Light Commerce Sweden ABs rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

8.2 Light Commerce Sweden AB sparar personuppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till Light Commerce Sweden AB.

8.3 Light Commerce Sweden AB sparar uppgifter om besökare till Light Commerce Sweden ABs webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Light Commerce Sweden AB kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Light Commerce Sweden AB marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

9.2 Tredje part som Light Commerce Sweden AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till Light Commerce Sweden ABs webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Light Commerce Sweden ABs tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Light Commerce Sweden ABs avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

9.3 Personuppgifter kommer att lämnas ut av Light Commerce Sweden AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Light Commerce Sweden ABs rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Light Commerce Sweden AB kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Light Commerce Sweden ABs leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Light Commerce Sweden AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.5 Light Commerce Sweden AB kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Light Commerce Sweden AB har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12. Dina rättigheter

12.1 Light Commerce Sweden AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Light Commerce Sweden AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till andreas@Light Commerce Sweden AB.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies vilket du finner mer information om i Light Commerce Sweden ABs cookiepolicy längst ned på denna sida.

14. Kontaktinformation

14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Light Commerce Sweden AB
Kungsgatan 8
111 43 Stockholm
gustav@lightcom.io

Cookies Policy

Denna webbplats använder cookies. Vi använder enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: Light Commerce Sweden AB.se